Ochrana klientov - JUDr. Marcel Jurko, PhD., advokát

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ochrana klientov

1. Ochrana informácii

Informácie majú cenu zlata. My to vieme. Dennodenne sa oboznamujeme s diskrétnymi informáciami našich klientov. Sme trezorom informácií do ktorého si klient spokojne uloží dôverné údaje týkajúce sa svojho prípadu. My tieto informácie starostlivo strážime a citlivo s nimi narábame podľa pokynov a so súhlasom klienta.

2. Mlčanlivosť

O všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvieme pri výkone advokácie zachovávame mlčanlivosť. Tejto mlčanlivosti nás môže zbaviť iba klient. Žiaden štátny orgán, ani súd, nás nemôže vypočúvať o veciach našich klientov, nemôže nám uložiť vydať listiny a veci našich klientov. Povinnosť mlčanlivosti platí v našej advokátskej kancelárii bezvýnimočne. O veciach našich klientov sa nevyjadrujeme ani súdom, ani iným štátnym orgánom, neposkytujeme vyhlásenia médiám a nepublikujeme žiadne informácie súvisiace s prípadmi našich klientov.

3. Nezávislosť

Výkon advokácie je nezávislý. Nezávislosť ako najpodstatnejšia vlastnosť advokácie vyplýva zo zákona o advokácii ako aj z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Každý má právo na poskytnutie právnej pomoci. Toto základné právo sa môže rozvinúť len vtedy, ak právnu pomoc poskytne osoba znalá práva, ktorá je nezávislá od štátu, či iných verejnoprávnych a súkromnoprávnych subjektov. Nezávislosť advokáta je výsadou našich klientov. Vo veci našich klientov neprijímame žiadne pokyny a príkazy od štátnych orgánov, ani od súdov. Nepodliehame dozoru štátnych orgánov. Jediným orgánom kontroly výkonu advokácie je Slovenská advokátska komora. Naši klienti požívajú výhody nezávislosti advokácie tým, že my vytvárame protipól štátnej moci a dozeráme nad dodržiavaním zákonnosti a ústavnosti konania štátnych orgánov za našich klientov v konkrétnych konaniach.

4. Konflikt záujmov

Záujmy našich klientov sú prvoradé. Naša orientácia na záujmy klientov znamená ich podrobnú znalosť. Ak sa dostanú záujmy našich klientov do kolízie chránime ich tak, že nevyužijeme znalosť dôverných informácii na škodu žiadneho nášho klienta ani na prospech kohokoľvek a navrhneme vhodné mimosúdne urovnanie sporných nárokov (mediácia, rozhodcovské konanie, mimosúdne rokovania a pod.) a odporučíme zastúpenie kolidujúcich klientov u partnerských advokátskych kancelárii. Tým predídeme možnej neprávosti, nevyváženosti a narušeniu dôvery.

5. Poistenie

Ochrana oprávnených záujmov našich klientov sa dovršuje našim poistením pre prípad spôsobenia škody nášmu klientovi pri poskytovaní právnych služieb. Naša advokátska kancelária je poistená pre prípad zodpovednosti za škody do výšky 1.500.000 €.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky