Právne služby - JUDr. Marcel Jurko, PhD., advokát

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Právne služby

 • spisovanie listín o právnych úkonoch
 • spisovanie a autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné a iné zmluvy)
 • vyhotovovanie občianskoprávnych, pracovnoprávnych, obchodnoprávnych a iných zmlúv a dohôd
 • zakladanie obchodných spoločností (akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, a pod.)
 • zmeny v obchodných spoločnostiach (odvolávanie a vymenovanie konateľov, prevody obchodných podielov, valné zhromaždenia, zmena sídla spoločnosti – vrátane služieb virtuálneho registračného sídla, a pod.)
 • zastupovanie klientov v civilnom sporovom konaní
 • zastupovanie klientov v trestnom súdnom konaní
 • spisovanie a podávanie žalôb a návrhov na začatie správnych a súdnych konaní (uplatňovanie žalovateľných nárokov na súde - vymáhanie peňažných pohľadávok a nepeňažných plnení)
 • rozvodové a rodinné veci
 • dedičské veci
 • majetkové veci – BSM, podielové spoluvlastníctvo
 • spory o náhradu škody (škody na zdraví, na majetku, na živote)
 • pracovnoprávne veci – neplatnosť výpovede a pod.
 • bytové veci – predaj, darovanie, nájom bytu, výpoveď a pod.
 • priestupkové veci
 • konkurzné veci – prihlášky pohľadávok, zastupovanie klientov pred konkurzným súdom
 • služby oprávnenej osoby pri zápise do Registra partnerov verejného sektora
 • zaručená konverzia dokumentov
 • daňové spory, daňová optimalizácia, zastupovanie v daňovom konaní
 • zastupovanie v správnom konaní
 • trestnoprávna agenda
 • právne poradenstvo, právne rozbory
 • zastupovanie klientov v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Európskym súdom pre ľudské práva vo veci sťažností pre porušenie základných práv a slobôd
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky